Thay màn hình Sony Xperia uy tín, chính hãng, giá rẻ, lấy ngay

Thay màn hình Sony Xperia

Thành H?ng Mobile ?em ??n cho khách hàng d?ch v? thay màn hình Sony Xperia t?t nh?t t?i Hà N?i. Vi?c màn hình b? h?ng là ?i?u khó có th? tránh kh?i, b?i v?y, ?em máy ?i thay linh ki?n m?i s? giúp cho ?i?n tho?i c?a quý khách s? d?ng bình th??ng. Khi thay màn hình cho Sony Xperia t?i trung tâm Thành H?ng, quý khách s? ???c ki?m tra, t? v?n l?i tr??c khi ??a ra quy?t ??nh. ??m b?o quý khách s? không h?i ti?c khi s? d?ng các d?ch v? t?i ?ây.

Thay m�n h�nh Sony Xperia

Khi nào c?n thay màn hình Sony Xperia ?

Vi?c màn hình b? có th? do nhi?u nguyên nhân, và ?a s? có ?nh h??ng l?n t?i màn hình. Nh? thì màn hình ch? b? nh?ng v?t m? xu?t hi?n, n?ng h?n thì có th? màn hình không hi?n th? n?a. ?i?u ?ó ch?c ch?n r?ng ?i?n tho?i c?a b?n ?ã h?ng màn hình và c?n thay m?i. Tuy nhiên, thay còn ph?i d?a vào nhi?u y?u t?. ?i?n tho?i có ?? ?i?u ki?n ?? thay không. Chính vì th?, ki?m tra l?i, xác ??nh nguyên nhân ?? ??a ra cách kh?c ph?c là m?t trong nh?ng b??c quan tr?ng mà trung tâm Thành H?ng Mobile ?ang làm.

N?u khi phát hi?n ra l?i mà không ti?n hành thay l?y ngay màn hình Sony Xperia nhanh chóng, thì ?? lâu có th? máy s? không kh?i ??ng ???c n?a, hay th?m chí là phát sinh l?i ngoài s? ki?n.

Khách hàng nên mang máy thay t?i trung tâm Thành H?ng Mobile. Chúng tôi s? ki?m tra, thay linh ki?n t?t nh?t, ??m b?o ho?t ??ng t?t khi ?ã kh?c ph?c xong.

B?ng giá d?ch v? thay màn hình Sony Xperia

B?ng giá này bao g?m các model ph? bi?n hi?n nay trên th? tr??ng. Khách hàng có th? tham kh?o tr?c ti?p

STT Màn hình Sony Xperia Giá thành B?o hành
1 Thay màn hình Xperia MT25 600.000 6 tháng
2 Thay màn hình Sony Xperia ST26 550.000 6 tháng
3 Thay màn hình Xperia ST18 490.000 6 tháng
4 Thay màn hình cho Sony Xperia LT18 900.000 6 tháng
5 Thay màn hình Xperia LT26 1.100.000 6 tháng
6 Thay màn hình cho Sony Xperia LT28i 1.100.000 6 tháng
7 Thay màn hình Xperia LT25 Liên h? 6 tháng
8 Thay màn hình  Sony Xperia Z 1.300.000 6 tháng
9 Thay màn hình Xperia Z1 1.400.000 6 tháng
10 Thay màn hình cho Sony Xperia Z2 1.300.000 6 tháng
11 Thay màn hình Xperia Z3 2.000.000 6 tháng
12  Thay màn hình sony xperia z3+  Liên H?  6 Tháng
13 Thay màn hình c?m ?ng Sony xperia M2 Liên h? 6 Tháng
14 Thay màn hình m?t kính sony xperia M4 Liên h? 6 Tháng
14 Thay m?t kính màn hình sony xperia z4 Liên h? 6 Tháng
15 Thay m?t kính c?m ?ng Xperia z3 conpact Liên h? 6 Tháng
16 Thay màn hình m?t kính sony Xperia z5 Liên h? 6 Tháng
17

Thay màn hình Sony E4/E4 dual

Liên h? 6 Tháng
18

Thay m?t kính c?m ?ng Sony E3/E3 dual

Liên h? 6 Tháng
19 Thay m?t kính c?m ?ng Sony C5 ultra/C5 dual Liên h? 6 Tháng
20 Thay m?t kính c?m ?ng Sony Z5 compac (mini) Liên h? 6 Tháng
21 Thay m?t kính c?m ?ng Sony T2 ultra Liên h? 6 Tháng
22

Thay m?t kính c?m ?ng Sony T3

Liên h? 6 Tháng
23

Thay màn hình sony xperia e c1505

Liên h? 6 Tháng
24 Thay màn hình sony xperia E dual C1605 Liên h? 6 Tháng
25 Thay màn hình Sony Xperia M/C1904/C1905/C2004/C2005 Liên h? 6 Tháng
26 Thay m?t kính c?m ?ng Sony Xperia C4 Liên h? 6 Tháng
27 Thay màn hình Sony Xperia c3 Liên h? 6 Tháng
28 Thay màn hình Sony xperia M2/D2303/D2305/D2306/D2403/D2406 Liên h? 6 Tháng
29 Thay màn hình Sony C5 Dual Liên h? 6 Tháng
30 Thay màn hình Sony M5 Dual Liên h? 6 Tháng
31 Thay màn hình Sony X Liên h? 6 Tháng
32 Thay màn hình Sony XA Liên h? 6 Tháng
33 Thay màn hình sony xperia z5 Liên h? 6 Tháng
34 Thay màn hình Sony Z3 Liên h? 6 Tháng
35 Thay màn hình Sony Z3 Compact Liên h? 6 Tháng
36 Thay màn hình Sony Z4|Z3+ Liên h? 6 Tháng
37 Thay màn hình Sony Z5 Liên h? 6 Tháng
38 Thay màn hình Sony Z5 Compact Liên h? 6 Tháng

L?u ý:

  • Có nh?ng model không có trong b?ng, xin quý khách hãy g?i ?i?n tr?c ti?p s? ?i?n tho?i: 0985.023.023- 0968.023.023 ?? chúng tôi báo giá cho quý khách.
  • Giá trên ch?a bao g?m công thay th?, khách hàng c?ng thêm 100.000 - 200.000 VN? tùy thu?c ?? khó c?a máy c?a quý khách vào ti?n thay th?.

Quy trình thay th? màn hình Sony

N?u nh? quý khách ?ang c?n tìm m?t d?ch v? thay màn hình Sony Xperia uy tín, t?t thì hãy ??n v?i c?a hàng Thành H?ng Mobile. N?i ?ây, chúng tôi có quy trình, thao tác làm vi?c chuyên nghi?p. Vi?c kh?c ph?c, thay th? màn hình cho Sony Xperia s? tr? nên ??n gi?n h?n nhi?u khi ???c th?c hi?n b?i th? k? thu?t c?a hàng.

Hi?n nay, có r?t nhi?u c?a hàng s?a ch?a, nh?ng không ph?i ?âu c?ng có ?? trình ??, c?ng nh? linh ki?n ?? thay. Khách hàng ch?n n?i không uy tín, thì s? ?nh h??ng t?i máy sau khhi mang v?. Liên t?c ?em b?o hành dù l?i không ph?i quá l?n, Nó làm m?t th?i gian, công s?c c?a quý khách. Chính vì v?y, nên thay màn hình cho Sony Xperia ? n?i mà quý khách tin t??ng.

- 05 b??c thay màn hình Sony Xperia

B??c 1: Ki?m tra phi?u b?o hành ho?c ti?p nh?n chi?c Sony Xperia b? l?i t? khách hàng mang ??n

B??c 2: Ki?m tra l?i, xác ??nh nguyên nhân, th?ng nh?t v?i khách hàng có thay màn hình hay không?

B??c 3: Khách hàng ??ng ý, Ti?n hành ki?m tra màn hình Sony Xperia m?i, r?i b?t ??u thay th?

B??c 4: Quá trình thay th? hoàn thành. Khách hàng cùng v?i k? thu?t viên s? ??c l?p ki?m tra máy.

B??c 5: Bàn giao máy sau khi hoàn t?t. Dán tem, ghi phi?u b?o hành cho d?ch v? thay màn hình Sony Xperia.

 

c?a h�ng thay m�n h�nh samsung

L?i ích khi khách hàng s? d?ng d?ch v? t?i Thành H?ng Mobile

Thành H?ng Mobile là ??n v? chuyên s?a ch?a, thay th? linh ki?n ?i?n tho?i thông minh t?t nh?t t?i Hà N?i. V?i h?n 05 n?m kinh nghi?m, chúng tôi t? tin ?em l?i cho khách hàng nh?ng d?ch v? không n?i ?âu có. S?a ch?a, thay màn hình Sony Xperia uy tín ?em l?i ni?m tin cho khách hàng. Khách hàng ??n ?ng h? c?a hàng Thành H?ng Mobile ?a s? d?a vào tin t??ng, k? c? khách ngoài t?nh.

?u ?i?m n?i b?t:

  • Thay linh ki?n màn hình c?a Sony Xperia chính hãng, m?i 100%.
  • Chi phí thay màn hình Sony Xperia giá r? nh?t khu v?c.
  • Th?i gian thay l?y ngay t?i c?a hàng. T? 45 - 60 phút.
  • ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, nhi?t tình, có trách nhi?m v?i công vi?c.
  • T?ng Gift card khuy?n m?i, cho khách hàng s? d?ng d?ch v? t?i trung tâm

Video thay màn hình Sony t?i Thành H?ng Mobile

 

 

Địa chỉ liên hệ

1. TP Hà Nội (Maxmobile 1): 12 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy
Điện thoại: 04.66725.999 – 0985.023.023
2. TP Hà Nội (Maxmobile 2): 63A Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng
Điện thoại: 04.66725.999 – 0969.655.655 – 0961.86.66.86
3. TP Hồ Chí Minh (Maxmobile 3): 31 Lê Hồng Phong, P4, Q5
Điện thoại: 0939.922.922 – 0931.922.922
4. TP Hải Phòng (Trường Hải Mobile): 154 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền
Điện thoại: 0316.599.599 – 0936.986.998
5. TP Hải Dương (Sửa Chữa Laptop 24H): 133 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: 03203.898.286 - 0981.376.686
6. Tỉnh Ninh Bình (Đức Hiệp Mobile): 162A Thiên Tôn, H. Hoa Lư
Điện thoại: 0303.624.999 - 0973.535.535 - 0979.424.999
7. TP Đà Nẵng (TechCare): 133 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0511.2223.888 - 088.8888.086
8. TP Việt Trì (Hoàng Sơn Mobile): 1358 Đại Lộ Hùng Vương - Tiên Cát
Điện thoại: 0210.370.8888 - 0984.558.558
9. TP Hạ Long (Xuân Bách Mobile ): 116 đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.51.57.57 - 0904.0409.77
10. Tỉnh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuyển): 90 Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn, H Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0978.923.999 – 03516.258.999

Thành Hưng Mobile hân hạnh được phục vụ quý khách khi thay màn hình Sony Xperia. Xin chân thành cảm ơn!

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook